Înscrierea în registrul comerţului şi la organul fiscal a menţiunii privind schimbarea firmei

Legislatie - Legislatie

Dosarul pentru înscrierea în registrul comerţului şi la organul fiscal a menţiunii privind schimbarea firmei se va depune la Oficiul Registrului Comerţului şi va conţine, în ordinea indicată mai jos, următoarele documente:

1. Cererea de înscriere menţiuni – declaraţie de menţiuni (formular tip nr. 4), într-un exemplar;

2. Dovada verificării disponibilităţii firmei (copie);

3. Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor, cu excepţia SRL cu asociat unic (original);

4. Actul adiţional în formă autentică (original+2 copii);

5. Certificatul de înmatriculare (original);

6. Dacă este cazul, împuternicire specială sau avocaţială pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);

7. Certificatul de înregistrare fiscală (original);

8. Dovezile privind plata taxelor legale:

- taxa de timbru extrajudiciar (original) sau timbru fiscal mobil;

- taxa de publicare în Monitorul Oficial;

- taxa de registru + taxa eliberare copii certificate pentru înregistrare fiscală;

- înştiinţare de plată a T.V.A.

NOTĂ:

În vederea respectării prevederilor art. 17 din Legea nr. 31/1990 şi a art. 38 din Legea nr. 26/1990, înainte de autentificarea actului adiţional se va proceda la verificarea disponibilităţii firmei şi/sau rezervării acesteia, conform documentelor prevăzute în anexa nr. 1;

Pentru schimbarea denumirii sucursalelor nu se cere verificarea prealabilă a disponibilităţii firmei;

În cazul societăţilor bancare, din domeniul asigurărilor/reasigurărilor şi a celor având ca obiect operaţiuni cu valori mobiliare se vor depune şi avizele prealabile prevăzute de lege;

Taxa de registru şi taxa de eliberare copii certificate pentru înregistrarea fiscală se calculează odată cu prezentarea actului modificator, la Oficiul Registrului Comerţului;

Judecătorul delegat şi/sau directorul ORCMB pot cere administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele prezentate.

IMPORTANT

1. Formularul tip nr. 4 se găseşte la Oficiul Registrului Comerţului;

2. Hotărârea AGA va fi dactilografiată şi va conţine: antetul firmei, nr. şi data, semnăturile persoanelor abilitate, precum şi ştampila firmei; De asemenea, în preambul se vor prevedea modul de convocare AGA, precum şi îndeplinirea condiţiilor de validitate a hotărârii, conform dispoziţiilor legale sau statutare;

3. În cazul schimbării firmei la PF, RA şi OC, în locul documentelor prevăzute 1a punctele 3 şi 4 de mai sus, se vor depune, după caz:

- pentru PF: autorizaţia administrativă sau confirmarea scrisă a organelor abilitate (2 copii);

- pentru RA de interes naţional, hotărârea Consiliului de administraţie aprobată de ministerul de resort, iar pentru RA de interes local, hotărârea autorităţii administraţiei publice locale (original + copie);

- pentru OC, hotărârea adunării generale a membrilor cooperatori cu viza organelor abilitate, potrivit legii (original + copie);

- pentru cooperativele de consum şi cooperativele de credit bănci populare, hotărârea adunării generale a membrilor cooperatori (original + copie) şi sentinţa civilă definitivă de autorizare a schimbării firmei (copie legalizată de instanţă); pentru înscrierea menţiunilor privind schimbarea firmei la PF, OC şi RA se achită: taxe judiciare de timbru, timbre judiciare şi taxe de registru; Face excepţie schimbarea firmelor cooperativelor de consum şi cooperativelor de credit bănci populare, pentru care se achită numai taxa de registru, dacă modificarea a fost autorizată de instanţa judecătorească;

4. Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate pentru conformitate cu originalele de către persoanele care, potrivit legii, pot întocmi şi semna cererile de înscriere menţiuni;

5. Taxa judiciară de timbru şi taxa de timbru extrajudiciar se achită la Trezoreria de pe raza sediului comerciantului;

6. Taxa de publicare în Monitorul Oficial, taxa de registru şi de eliberare copii certificate pentru înregistrarea fiscală se achită la casieria Oficiului Registrului Comerţului;

2. Comercianţii înmatriculaţi la ORCMB care nu s-au înregistrat la organul fiscal competent potrivit procedurii de înregistrare în vigoare până la data de 20.03.2000, vor întreprinde demersurile de înregistrare fiscală pentru obţinerea codului fiscal direcţia organele fiscale competente;

8. Dosarul se depune la Oficiul Registrului Comerţului.