Înscrierea în registrul comerţului a menţiunilor privind înfiinţarea de sedii secundare care nu au statut de sucursale

Legislatie - Legislatie

Documentele necesare pentru înregistrarea menţiunilor privind înfiinţarea de sedii secundare care nu au statut de sucursale (agenţii, reprezentanţe, etc.) – art. 43 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare:

1. Cerere de înregistrare (original);

2. Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor/decizia asociatului unic/decizia consiliului de administraţie/directoratului, în cazul în care este abilitat în acest sens (original);

Pentru înregistrarea menţiunilor privind înfiinţarea de sedii secundare de către RA şi organizaţiile cooperatiste de credit, în locul hotărârii prevăzută mai sus, se vor depune, după caz:

- hotărârea consiliului de administraţie, (original);

- pentru organizaţiile cooperatiste de credit hotărârea adunării generale a membrilor cooperatori (original).

3. Dovezile privind sediile secundare (copii);

4. Dacă este cazul, acordul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (completat pe formular-tip, original);

5. Dacă este cazul:

- avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie);

- împuternicire specială sau avocaţială pentru persoana desemnată să îndeplinească formalităţile legale (original).

6. Declaraţia – tip pe propria răspundere, în original, semnată de asociaţi sau administratori/membrii ai directoratului, din care să rezulte, după caz, că:

- persoana juridică nu desfăşoară la sediul secundar activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 1);

- persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor (P.S.I.), sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2).

7. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:

- taxa judiciară de timbru, în original;

- timbre judiciare;

- taxa de registru;

- dacă este cazul, tariful de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

NOTĂ:

Taxa de registru se calculează odată cu prezentarea hotărârii, la parter "Informaţii de registru";

Directorul ORCMB poate dispune administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.

IMPORTANT

1. Hotărârea AGA va fi dactilografiată şi va conţine: antetul firmei, nr. şi data, semnăturile persoanelor abilitate, precum şi ştampila firmei; De asemenea, în preambul se prevăd modele de convocare şi de participare a asociaţiilor/acţionarilor la AGA, precum şi îndeplinirea condiţiilor de validitate a hotărârii, conform dispoziţiilor legale sau statutare;

2. Pentru înscrierea menţiunilor privind înfiinţarea de astfel de sedii secundare de către RA şi OC, în locul hotărârii prevăzută la punctul 1 de mai sus se vor depune după caz:

- pentru RA de interes naţional, hotărârea consiliului de administraţie aprobată de ministerul de resort, iar pentru RA de interes local, hotărârea autorităţii administraţiei publice locale (original + copie);

- pentru OC, hotărârea adunării generale a membrilor cooperatori sau, a consiliului de administraţie, dacă acesta este abilitat, conform prevederilor statutare cu viza originală a organelor abilitate, potrivit legii (original + copie);

- pentru cooperativele de consum şi cooperativele de credit bănci populare, hotărârea adunării generale a consiliului de administraţie dacă este abilitat (original + copie) şi hotărârea judecătorească definitivă de autorizare a modificării intervenite (copie legalizată de instanţă); În aceste cazuri se achită taxa de timbru, timbru judiciar şi taxa de registru; Face excepţie, înscrierea menţiunii la cooperativele de consum şi cooperativele de credit bănci populare, pentru care se achită numai taxa de registru, dacă modificarea a fost autorizată de instanţa judecătorească;

3. Dovezile privind titlurile legale în baza cărora s-au stabilit sediile secundare pot fi făcute, după caz, cu: contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere sau subînchiriere, contract de asociere în participaţiune, leasing imobiliar, contract de comodat, certificat de moştenitor, act de donaţie, de uz, uzufruct, extras din cartea funciară, acordul coproprietarilor dacă imobilul este deţinut în coproprietate, etc.; În toate cazurile în care sediile secundare s-au stabilit într-un imobil cu regim de locuinţă, se va depune şi aprobarea prevăzută de art. 64 din Legea nr. 114/1996 (acordul locatarilor);

4. Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate pentru conformitate cu originalele de către persoanele care, potrivit legii, pot întocmi şi semna cererile depuse la ORCMB;

5. Comercianţii înmatriculaţi în ORCMB care nu s-au înregistrat la organul fiscal competent potrivit procedurii de înregistrare în vigoare până la data de 20.03.2000, vor întreprinde demersurile de înregistrare fiscală pentru obţinerea codului fiscal direct la organele fiscale competente;

6. Taxa de publicare în Monitorul Oficial şi taxa de registru achită la casieria Oficiului Registrului Comerţului;

7. Dosarul se depune la Oficiul Registrului Comerţului.